Hands on art Promote EF

กรุณากรอกข้อความ...

 

 *แฮนดออนอาร์ตไม่ใช่โรงเรียนสอนศิลปะ!!*

เรามีสถานที่ที่เอี้ออํานวยให้เด็กๆได้ตั้งใจทำงานชิ้นสำคัญของพวกเขา เราเปิดโอกาสให้เด็กได้ลงมือทำงานด้วยตนเองจนเสร็จ
เรามีครูคอยบันทึกความสำเร็จและความภูมิใจทุกผลงาน เรามีครูศิลปะที่ทำหน้าที่เป็นไกด์ เป็นผู้ช่วย เป็นFacilitator

เราเป็นสถาบันฝึกทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จ
( Executive Function หรือ EF ) โดยใช้ศิลปะปั้น,วาด-ประดิษฐ์เป็นเครื่องมือ Executive F unctions คือความสามารถของสมองและจิตใจที่ใช้ในการควบคุมความคิด
อารมณ์ และการกระทำเพื่อให้ไปถึงเป้าหมาย ดังนั้นเด็กที่มี EFดี จึงมีแนวโน้มที่จะพิชิต
เป้าหมายและประสบความสำเร็จได้มากกว่าเด็กที่ไม่ได้รับการฝึก EF  
 
Hands on art เราเห็นความสำคัญของการฝึก EF ในเด็ก เราจึงออกแบบหลักสูตร 
Hands on art Promote EF ขึ้นเพื่อการฝึก EF สำหรับเด็ก 3-8ปีโดยเฉพาะ 
โดยเราได้อบรมครูผู้แนะนำ ( Facilitator ) และใช้กระบวนการทางศิลปะของเราเพื่อ
สร้างสิ่งแวดล้อมและกระตุ้นให้เด็กได้พัฒนา EF ให้เพิ่มมากขึ้น

                            
 

 


Visitors: 43,138