Hands on Art For EF

 

 *แฮนดออนอาร์ตไม่ใช่โรงเรียนสอนศิลปะ!!*

เรามีสถานที่ที่เอี้ออํานวยให้เด็กๆได้ตั้งใจทำงานชิ้นสำคัญของพวกเขา
 
เราเปิดโอกาสให้เด็กได้ลงมือทำงานด้วยตนเองจนเสร็จ

เรามีครูคอยบันทึกความสำเร็จและความภูมิใจทุกผลงาน เรามี

ครูศิลปะที่ทำหน้าที่เป็นไกด์ เป็นผู้ช่วย เป็น
Facilitator


เราเป็นสถาบันฝึกทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จ
( Executive Function หรือ EF ) 

โดยใช้ศิลปะปั้น,วาด-ประดิษฐ์เป็นเครื่องมือ

Executive F unctions คือความสามารถของสมองและจิตใจที่ใช้ในการควบคุมความคิด
อารมณ์ และการกระทำเพื่อให้ไปถึงเป้าหมาย 

ดังนั้นเด็กที่มี EFดี จึงมีแนวโน้มที่จะพิชิต
เป้าหมายและประสบความสำเร็จได้มากกว่าเด็กที่ไม่ได้รับการฝึก EF  


                


  • จดจ่อใส่ใจ

Visitors: 43,636